01- Nếu tôi đưa em về – Tuấn Vũ

02- Sầu lẻ bóng – Thiên trang

03- Những đêm chờ sáng- Tuấn Vũ

04- Huế xưa – Thiên Trang

05- Đam mê – Thiên Trang- Tuấn Vũ

06- Hai mùa mưa – Tuấn Vũ

07- Trăm nhớ ngàn thương -Thiên Trang

08- Sài Gòn thứ 7 -Tuấn Vũ

09- Mưa đêm ngoại ô –  Tuấn Vũ

10- Gĩa từ đêm mưa – Tuấn Vũ