51 52

  1. Besame Mucho
  2. Mây lang thang
  3. Tu te Reconnaitra
  4. Khúc nhạc yêu thương
  5. Buồn vương mầu áo
  6. Em vẫn như xưa
  7. Người yêu thứ nhất
  8. Vũ khúc Paris
  9. Khi ta 20
  10. Tình yêu đắm say