13 14

  1. Chạnh lòng
  2. Có lẽ
  3. Em bỏ dòng sông
  4. Trái mồng tơi
  5. Cánh cò và giòng sông
  6. Có em về
  7. Đường về quê
  8. Tình đẹp muôn thuở
  9. Giếng quê
  10. Bài ca dao đầu đời