1 2

  1. Sầu lẻ bóng
  2. Căn nhà ngoại ô
  3. Những ngày xưa thân ái
  4. Xin gọi nhau là cố nhân
  5. Bến giang đầu
  6. Người ngoài phố
  7. Giọt lệ sầu
  8. Trăng tàn trên hè phố
  9. Phố đêm
  10. Đôi mắt người xưa