1
2

  1. Mưa nửa đêm
  2. Để trả lời 1 câu hỏi
  3. Đêm tâm sự
  4. Đò chiều
  5. Hai lối mộng
  6. Chiều cuối tuần
  7. Thói đời
  8. Bông cỏ may
  9. Đêm gác trọ
  10. Bóng nhỏ đường chiều