37 38

  1. Chuyến đò Hậu Giang
  2. Cánh buồm chuyển bến
  3. Tiếng hát chim đa đa
  4. Mảnh tình sầu
  5. Chị tôi 2
  6. Nỗi nhớ quê hương
  7. Thương về mùa đông
  8. Năm cụm núi quê hương
  9. Còn gì mà mong
  10. Những giòng lưu niệm